Installera solpaneler

Med dagens priser på produkt och installation av solpaneler är det en investering som kan räknas hem efter några år – genom sparade kronor på elräkningen. Genom att bli mikroproducent av el med solpaneler på taket tar du ett smart steg för plånbok och klimat.

Gratis offert Hitta billigaste pris på solpaneler

Skriv in din adress och se vilket upplägg som passar dig bäst.

Varför man installerar solpaneler

När solpaneler först började användas i mitten av 1900-talet var det i rymden. Solceller användes då för energiförsörjning av satelliter. Under början av 2000-talet har det skett en utveckling av teknik kring solceller och produktionskapaciteten har ökat. Detta har gjort att priserna har blivit mer humana och solpaneler har blivit något som gemene man har möjlighet att köpa. Priserna har också stabiliserats och ser inte ut att sjunka nämnvärt.

Med solpaneler på taket kan du använda el som skapats genom den energi som finns i solens ljus. Att installera solpaneler är ekonomiskt, miljövänligt och roligt. Just nu råder det ovanligt höga och fluktuerande elpriser. Dessa priser och variationer kommer sannolikt se ut så här i takt med att man går över mer och mer till icke förutsägbara energikällor beroende av väder och vind. Detta gör installation av solpaneler än mer intressant.

  • Solpaneler betalar av sig själva. Dels sparar du pengar genom att använda den egenproducerade elen istället för att köpa el från elhandelsbolagen. Dels kan du även sälja el under de säsonger solpanelerna producerar mer el än vad du kan förbruka.
  • De är värdehöjande. En undersökning från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 2019 visade att hus med solpaneler ökade fastighetsvärdet med i snitt 14 procent. 2022 presenterade SBAB och Booli en solcellsanalys som visar att värdeökningen på hus som installerat solceller motsvarar investeringskostnaden.
  • Grön teknik - bidrag från staten. Att installera solpaneler är något som även premieras av staten. Du får skattereduktion både för kostnad och arbete för installation av solpaneler som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021. Skattereduktion ges för tillfället med 20 % av kostnaden.
  • Det är miljövänligt. Jämfört med andra sätt att producera el är solpaneler miljövänligt. De avger inga utsläpp mer än de som uppstår när solpanelernas delar tillverkas.
  • Det är kul. Solpaneler blir lätt en snackis med grannar och i sociala medier. Du kan följa din elproduktionen i en app och se hur mycket pengar du slipper betala till elhandelsbolagen eller till och med hur mycket pengar du istället får.

Vad är solpaneler?

En solpanel består av flera solceller som är seriekopplade. Solcellerna består av ett halvledarmaterial som kisel. Det finns två vanliga varianter – monokristallint kisel och polykristallint kisel. Monokristallina solceller är mer svarta och polykristallina mer blå. Polykristallina solceller är i regel något billigare. Det är när solstrålar träffar solcellen som energi uppstår genom en spänning mellan cellens fram och baksida. Solcellens framsida och baksida är kopplad med en ledning vari det skapas en ström. Runt solcellen finns även glas för att skydda mot snö, vind och väta.

Från solpanelerna leds spänningen till en växelriktare som omvandlar likspänning till 220/400 volt växelspänning. Vilken modell och typ av växelriktare som man väljer påverkar bl.a. verkningsgraden – alltså hur stor del av solens energi som kan omvandlas till användbar el. Från växelriktaren leds energin till elcentralen och vidare ut till husets energianvändare. Vid bra väderförhållanden kan solpanelerna producera mer energi än vad hushållet förbrukar. Då kan man antingen skicka ut elen till elnätet och få betalt för den eller så kan man leda den till ett batteri för att själv använda elen vid tidpunkter när solpanelerna producerar mindre eller ingen energi.

Verkningsgraden i dagens standard-solpaneler ligger idag på strax över 20 %. Detta kan jämföras med 2017 när de låg på runt 16 %. Kisel har en teoretisk verkningsgrad på drygt 30 % (33,7 %) och det blir svårare och svårare att utveckla en högre verkningsgrad ju närmre man kommer den gränsen. Det man tittar för att i framtiden få ytterligare bättre effekt per installerad kvadratmeter solpanel är så kallade tandemceller där man använder flera material. Tanken med detta är att de olika materialen hjälper till att nyttja olika delar av solljusets spektrum. En standardpanel idag ligger på ungefär 400 W och har en storlek på ca 1,7 x 1,1 m2. Det innebär en verkningsgrad på ca 21,4 %. För att beräkna verkningsgrad mäter man procentuellt effekt (watt) per kvadratmeter enligt formeln:

verkningsgrad = (effekt / area) / 1000

Livslängden på en solpanelsinstallation är i dagsläget runt 30 år. Efter dessa år har installationen troligtvis betalat av sig själv minst 2-3 gånger.

Krav och påverkan

Att installera solpaneler kan kräva bygglov. Det beror på hur installationen görs och hur den kommer att se ut, vad du har för byggnad och var den finns. För att få svar på frågan om bygglov krävs eller inte i ett specifikt fall kontaktar man kommunens bygglovsavdelning.

Det finns därefter faktorer som påverkar hur mycket el panelerna kan producera. Dessa bör undersökas för att se på vilket sätt installationen kan bli mest optimal.

  • Solstrålning. Solen skiner olika starkt i landet. Hos SMHI kan du se en karta som visar normal globalstrålning under ett år i Sverige.
  • Temperatur. Solpaneler fungerar som bäst när det är kallt och får en sämre verkningsgrad när temperaturen överstiger 25 grader celsius. I Sverige har vi en bra balans mellan just solinstrålning och temperatur.
  • Takets lutning och riktning. Mest instrålning får paneler som är riktade mot söder, sydöst eller sydväst. Panelerna bör också vara vinklade 5 - 50 grader. Vid ett platt tak behöver man därför montera panelerna på en ställning som vinklas.
  • Skugga. Ju mindre skugga panelerna får från sin omgivning desto mer el kan de producera. Träd, skorstenar, och andra omkringliggande byggnader påverkar.
  • Snö och smuts på solpaneler orsakar en lägre solinstrålning varför rena och snöfria solpaneler är de som fungerar bäst. Sett över en helårsproduktion leder snö dock bara till en väldigt liten minskad produktion.

Hur mycket el producerar solpaneler?

Hur mycket el solpaneler producerar beror dels på de yttre faktorerna i stycket ovan (solinstrålning, temperatur, taklutning m.m.). Solpaneler brukar producera som bäst i Sverige under våren, när det är stark sol och inte för varmt. Elproduktionen beror även på vad du har för växelriktare, dimensionering av kablar och solpanelernas verkningsgrad.

Generellt brukar man säga att solpaneler idag producerar 150 – 220 kWh per kvadratmeter (m2) och år. Med en standardpanel på 1,87 m2 innebär det 280 - 411 kWh per år. Med 20 paneler kan du alltså producera 5600 - 8220 kWh per år.

Hur man går tillväga

När du själv funderat på vad du vill ha för någon installation och kollat om ditt tak har förutsättningar är det dags för nästa steg. Att installera solceller gör man inte själv utan det kräver en behörig elektriker. Svensk Solenergi är en branschorganisation som jobbar aktivt för ”en hög standard på solcellsinstallationer och en trygg arbetsmiljö”. Här finner du ett antal företag som är medlemmar samt certifierade installatörer. Till att börja med måste man informera nätägaren där du bor om att du tänker installera solpaneler. Nätägaren kan då se till att förutsättningar finns. Nätägaren ska också meddelas när installationen är klar. Det är de som ser till att överskottsel som du producerar kan mätas.

Kalkyl och installation

Ett av företagen som är medlemmar i Svensk Solenergi är Otovo – en slags förmedlare av solpaneler och installation av dessa. De samarbetar med flera installatörer av solceller över hela landet (och även i övriga Europa). Du fyller helt enkelt i din adress varpå Otovo tittar på satellitbilder och använder teknologi och maskininlärning för att automatiskt beräkna hur taket är lämpligt för solpaneler och vilken potential/lönsamhet det har. En faktor för att beräkna solpanelers lönsamhet i en kalkyl är elpriset. Entreprenörer antar ofta ett genomsnittligt spotpris för solelen i sin kalkyl. Vill du själv kontrollera denna siffra kan du titta på genomsnittligt spotpris per timme under din valda tidsperiod.

Installerar solpaneler på hustak

Du kan därefter få en skräddarsydd lösning med prisgaranti. Få det lägsta erbjudandet från utvärderade installatörer av högsta kvalitet i ditt område. När du jämför priser är det installerad effekt i förhållande till priset du ska titta på (kr/kW).

I nästa steg kan du diskutera den offert du fått med Otovo och välja om du vill skriva på ett avtal. Därpå skickar du foton på din fastighet och ni går igenom några frågor. I nästa steg görs en teknisk granskning, planering och utrustningen som krävs för ditt projekt beställs av installatören. Inom 2-3 månader har du sedan solpaneler på ditt tak.

Underhåll

Underhållet på solpaneler är normalt sett litet. Du kan behöva titta efter skador, vattenläckage, missfärgning eller algväxter på cellerna. Detta kan vara lämpligt att göra en gång per år, exempelvis på våren när snön försvunnit. Smuts sköljs bort naturligt när det regnar. Vissa installatörer eller tillverkare av solpaneler kan förorda specifika underhållspunkter och de kan vara bra att följa. Om du istället leasar din solpanel ingår det troligtvis övervakning och underhåll.

Sälja el

Vill man sälja den el som inte nyttjas finns det vissa punkter att tänka på. Beroende på hur mycket el man säljer kan försäljningen bli skattepliktig. Om försäljningen överstiger 30 000 per år under två år behöver du göra momsdeklaration samt betala moms på 25 %. Om din anläggning har en toppeffekt på mer än 500 kW behöver du betala energiskatt och registrera dig hos Skatteverket. Vid lägre toppeffekt än så betalar man 0,6 öre/kWh i skatt.

När du skickar ut överskottsel på nätet betalar nätägaren dig. Finns en elhandlare som köper din el får du även en summa därifrån.

Solceller pris

Vad det kostar att installera solpaneler beror på leverantör, typ av solceller, typ av växelriktare, storlek på anläggning och hur platsen panelerna ska monteras på ser ut. Om du har vissa uppgifter och är du intresserad av återbetalningstid kan du använda solelkalkylen hos Energimyndigheten som inte är överoptimistisk.

Storleken på en solpanel är vanligtvis strax under 2 kvadratmeter och den har en effekt på ca 400 W. Att installera 25 sådana, alltså en takyta på 50 kvadratmeter, kostar idag i runda slängar 100 000 kr. Solpanelsförmedlaren Otovo uppger priser från 45 000 kr och uppåt vid direktbetalning av solpaneler.

Att leasa solceller istället för att direktbetala är ett alternativ som kan vara smidigt. Att leasa innebär att man långtidshyr paneler med solceller och betalar en månadsavgift. Att leasa innebär att man totalt sett betalar mer för sina solpaneler, men man slipper å andra sidan den större initiala kostnaden. Leasingavtalet innehåller ofta även underhåll och övervakning av anläggningen. Med de elpriser som råder idag är det troligtvis lönsamt från dag 1 att leasa solpaneler.

Priser på solpaneler har som sagt gått ner de senaste decennierna. De lägsta priserna på solpaneler hade vi i skrivande stund dock troligen i början på 2019. Därefter fram till slutet på 2022/2023 har det hänt en del som gjort att priserna stigit. Efterfrågan har ökat markant, fartyg fastnade i Suez-kanalen, energikris och lockdowns i Kina, krig i södra Europa m.m. Detta har lett till högre priser på råvaror som krävs för solpaneler - kisel, glas exempelvis, men även för material som behövs för montage så som aluminium och stål. Även fraktkostnader har ökat.

När man tittar på priset är det viktigt att titta även på effekt och verkningsgrad. Det kan vara svårt att jämföra olika tillverkare av solpaneler, men tittar man på pris i förhållande till verkningsgrad får man ett bra jämförelsepris. Utvecklingen går mot högre verkningsgrad, alltså att man kan få ut mer el per installerad yta och priserna kommer förmodligen minska ytterligare när omvärldsfaktorer stabiliserats.

Solceller
Otovo
Köp eller leasa solceller Solceller med hög effekt och marknadens bästa garantier. Kvalitetsutrustning installerad på ditt tak av duktiga installatörer. Få gratis prisförslag på 1 minut och se din årliga besparing.

Vanliga frågor och svar

F.Behöver jag bygglov för solceller?
S.Reglerna för bygglov vid installation av solpaneler, solceller och solfångar har lättats på senare år. Om du behöver ett bygglov beror på hur panelerna monteras och vad det är för byggnad de monteras på. Ett bygglov behövs inte om: Områdets detaljplan tillåter det, Panelerna följer fasadens eller takets linjer, byggnaden inte är av kulturhistoriskt värde, installationen sker utanför kulturhistoriskt värdefull miljö och installationen sker utanför och inte i anslutning till område för riksintresse för totalförsvaret. Oavsett om bygglov krävs eller inte behöver man oftast göra en anmälan till kommunen och det kan då vara bra att kolla om bygglov krävs.
F.Kan jag installera solpaneler själv?
S.Installation av solpaneler på någon annans anläggning ska utföras av ett registrerat elinstallationsföretag med verksamhetstypen elproduktionsanläggningar. Ska man installera egen anläggning måste man omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram, eller vara en elinstallatör som är auktoriserad för arbetet.
F.Hur lång tid tar det att installera solpaneler?
S.Själva installationen av solpaneler går i normalfallet på 2-3 dagar. Det beror givetvis på installationens omfattning och de möjligheter som finns. Innan anläggningen kan tas i bruk måste en anmälan ske till nätbolaget som också installerar en ny elmätare.
F.Kan jag sätta solpaneler på ett gammalt tak?
S.Om det var längesedan ditt tak fick underhåll och kärlek är det rekommenderat att se över det innan solpaneler monteras. Detta för att slippa montera ner solpanelerna om taket snart ändå måste renoveras.
F.Finns det garanti på solpaneler?
S.Du bör välja en leverantör och installatör som ger garanti på jobb och anläggning. Branschnormen är att man ger 5 års garanti. Väljer du solpaneler genom Otovo har du 10 års garanti om du köper direkt och hela leasingperioden (upp till 20 år) om du väljer att leasa solpaneler.